เลือกปี
15 พ.ย.
2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
15 พ.ย.
2564
รายงานสถานการณ์การดำเนินธุรกิจ
15 พ.ย.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
15 พ.ย.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
15 พ.ย.
2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค.
2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
13 ส.ค.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
13 ส.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 ส.ค.
2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค.
2564
รายงานความคืบหน้าในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายใหม่