เลือกปี
09 เม.ย.
2564
การเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
30 มี.ค.
2564
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-REIT1) ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
05 มี.ค.
2564
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2)
04 มี.ค.
2564
ชี้แจงสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ SHREIT (แก้ไข)
02 มี.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)
02 มี.ค.
2564
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 (แก้ไข)
02 มี.ค.
2564
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
02 มี.ค.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 (แก้ไข)
01 มี.ค.
2564
ชี้แจงสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ SHREIT
01 มี.ค.
2564
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
01 มี.ค.
2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไข ครั้งที่2)
01 มี.ค.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564