เลือกปี
02 มี.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)
02 มี.ค.
2564
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 (แก้ไข)
02 มี.ค.
2564
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
02 มี.ค.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 (แก้ไข)
01 มี.ค.
2564
ชี้แจงสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ SHREIT
01 มี.ค.
2564
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
01 มี.ค.
2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไข ครั้งที่2)
01 มี.ค.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
01 มี.ค.
2564
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563
01 มี.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 มี.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
01 มี.ค.
2564
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
  • 1
  • 2