เลือกปี
13 พ.ค.
2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
05 พ.ค.
2565
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
29 เม.ย.
2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2565
08 เม.ย.
2565
การเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
15 มี.ค.
2565
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 ก.พ.
2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แก้ไข)
28 ก.พ.
2565
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
28 ก.พ.
2565
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
28 ก.พ.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 ก.พ.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
28 ก.พ.
2565
งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
14 ก.พ.
2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  • 1
  • 2