เลือกปี
10 มี.ค.
2566
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
28 ก.พ.
2566
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 ก.พ.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (แก้ไข)
27 ก.พ.
2566
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
27 ก.พ.
2566
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2565
27 ก.พ.
2566
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
27 ก.พ.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 ก.พ.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 ก.พ.
2566
งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
14 ก.พ.
2566
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
27 ม.ค.
2566
รายงานความคืบหน้าในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายใหม่