เลือกปี
13 ส.ค.
2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
13 ส.ค.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
13 ส.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 ส.ค.
2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค.
2564
รายงานความคืบหน้าในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายใหม่
11 มิ.ย.
2564
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "NP" และขึ้นเครื่องหมาย "NR" หลักทรัพย์ SHREIT
24 พ.ค.
2564
รายงานสรุปประเด็นคำถามจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
17 พ.ค.
2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
17 พ.ค.
2564
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
17 พ.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พ.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)