เลือกปี
15 ส.ค.
2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
15 ส.ค.
2565
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
15 ส.ค.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 ส.ค.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
15 ส.ค.
2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค.
2565
รายงานความคืบหน้าในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายใหม่
17 พ.ค.
2565
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
17 พ.ค.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พ.ค.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
17 พ.ค.
2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค.
2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
05 พ.ค.
2565
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
  • 1
  • 2