18 พ.ค. 2564

สามปัจจัยบวกของ SHREIT - ความสำเร็จในการ refinance, โรงแรมทุกแห่งเริ่มกลับมามีผลกำไรตั้งแต่ต้นปี และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิของ SHREIT กลับมาเป็นบวกในไตรมาสแรกของปี 2564

ความสำเร็จในการ refinance

ตามที่บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (“SHREIT”) ได้ประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จในการ refinance กับสถาบันการเงินต่างประเทศขนาดใหญ่ซึ่งมีเครือข่ายในระดับสากลแห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนประเทศอื่นๆ ทั่วทั้งโลก ได้เผชิญกับอัตราการติดเชื้อของ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

และแม้ว่าอุตสาหกรรมโรงแรมจะยังต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในระดับเจ้าของธุรกิจและเครือข่ายผู้บริหารโรงแรม แต่พอร์ตการลงทุนของกองทรัสต์ SHREIT ยังถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ โดยหลังจากการปรับปรุงการบริหารจัดการซึ่งริเริ่มโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารโรงแรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โรงแรมทั้งสามแห่งก็เริ่มกลับมามีผลกำไร (ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อม - EBITDA) ตลอดทั้งไตรมาสที่ 1 ปี 2564

โดยการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน และความสำเร็จในการ refinance จะช่วยลดภาระความเสี่ยงให้กองทรัสต์ SHREIT ในระยะใกล้จนถึงระยะกลาง เพื่อให้กองทรัสต์อยู่ในสถานะที่พร้อมต่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์การดำเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์การดำเนินธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคอาเซียนนั้น ยังได้รับผลกระทบที่รุนแรงจาก COVID-19 อย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาส 1 ปี 2564 จากการปิดพรมแดนและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราการติดเชื้อ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการเข้าพัก การเข้าถึงของผู้ใช้บริการ และการจัดงานของหน่วยงานต่างๆ

แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสินทรัพย์ซึ่งกองทรัสต์เข้าลงทุน ได้มีการปรับตัวตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นต้นมา โดยผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารจัดการโรงแรม ได้นำเสนอทางเลือกในการขับเคลื่อนธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น การทำสัญญากับหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาล (ไม่ใช่การกักตัว -non quarantine), การดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับเข้าประเทศ และการให้เข้าพักแบบระยะยาว ร่วมกับการควบคุมต้นทุนอย่างจริงจัง ทำให้สินทรัพย์ซึ่งกองทรัสต์เข้าลงทุนเริ่มกลับมามีผลกำไร ทั้งผลการดำเนินงานของโรงแรมแต่ละแห่งและในภาพรวม มีผลกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) ในเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

ทั้งนี้การสามารถกลับมามีผลการดำเนินงานที่มีกำไรในระดับโรงแรม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของกองทรัสต์นั้น ทำให้เกิดแรงผลักดันในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรค ซึ่งอุตสาหกรรมโรงแรมยังคงต้องฝ่าฟันต่อไป แม้ว่าการดำเนินการตามแผนการฉีดวัคซีนในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ได้มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนเป็นวงกว้างแล้ว แต่ช่วงเวลาที่จะสามารถเปิดพรมแดนเให้ผู้มาเยือนจากต่างชาติสามารถเข้าประเทศได้นั้นยังคงไม่ชัดเจน ระหว่างนั้นพอร์ตการลงทุนของกองทรัสต์ SHREIT จะยังคงต้องพึ่งพาแขกผู้เข้าพักจากในประเทศและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานจึงมีแนวโน้มที่ยังถูกจำกัด

กองทรัสต์ SHREIT กลับมามีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเป็นบวก

นอกจากนั้นกองทรัสต์ SHREIT ได้กลับมามีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเป็นบวกอีกครั้ง เป็นไตรมาสแรกภายในระยะเวลาสิบสองเดือนที่ผ่านมา และตั้งแต่ COVID ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมโรงแรมทั่วทั้งโลก

โดยสำหรับงบการเงินในไตรมาสนี้ ผู้สอบบัญชีได้นำเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จของการ refinance และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงป้องกัน ซึ่งริเริ่มโดยผู้จัดการกองทรัสต์และเครือข่ายผู้บริหารโรงแรม