นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
    พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562 รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
2555 - 2559 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2555 กรรมการ / Finance Director / Corporate Affairs Manager
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)