นายเจมส์ ลิม

กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (บัญชีและการเงิน)
    Monash University ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ เกียรตินิยม
    Monash University ประเทศออสเตรเลีย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2561
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน (Partner) / ผู้ก่อตั้ง Calibration Partners Limited ฮ่องกง
2553 - 2557 กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Barclays Capital ฮ่องกง
2551 - 2553 กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริการ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก BNP Paribas ฮ่องกง
2548 - 2551 หัวหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริการ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) / ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาแหล่งเงินทุนในยุโรป Lehman Brothers ฮ่องกงและลอนดอน