นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร Imperial College London ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: ได้รับประกาศณียบัตร CFA: Chartered Financial Analyst
จาก CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
25 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2558 - พ.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
2558 - 2560 กรรมการ
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
2554 - 2560 กรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2548 - ก.ย. 2558 ผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด