นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

ประธานกรรมการ
และ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาตรี และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
    Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท โคแมนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
2554 - 2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2549 - 2557 ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ