ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) :

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) :

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อ
SHREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
ทรัสตี (Trustee)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อายุกองทรัสต์
ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์
ประเภทของหน่วยทรัสต์
ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ทุนจดทะเบียน :

3,414,788,866.27 บาท

หน่วยลงทุนรวม :

352,836,700 หน่วย