ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มี.ค 2564

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,194,100 28.40
2. GIC PRIVATE LIMITED 68,228,500 19.34
3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,900,000 8.19
4. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 16,000,000 4.53
5. MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY LTD 15,500,000 4.39
6. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 13,545,100 3.84
7. นาง ดาริกา ปุณณกันต์ 8,000,000 2.27
8. นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ์ 7,341,600 2.08
9. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 7,150,000 2.03
10. นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 7,138,700 2.02