ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,194,100 28.40
2. GIC PRIVATE LIMITED 68,652,800 19.46
3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,900,000 8.19
4. MACQUARIE BANK LIMITED (HKB) 17,618,800 4.99
5. นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา 16,000,000 4.53
6. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 13,545,100 3.84
7. นาง ดาริกา ปุณณกันต์ 8,000,000 2.27
8. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 7,050,000 2.00
9. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 6,974,600 1.98
10. STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED 6,234,000 1.77