แบบ 56-REIT
ประจำปี 2564
แบบ 56-REIT
ประจำปี 2563
แบบ 56-REIT
ประจำปี 2562
แบบ 56-REIT
ประจำปี 2561
แบบ 56-REIT
ประจำปี 2560