เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ภายใต้การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี (“SHREIT“)
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564