เลือกปี
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2563
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ชี้แจงข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 เกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานของกองทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ SHREIT ที่จะจำหน่ายไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: กำหนดเวลาโดยประมาณของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเลิกกองทรัสต์ฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: ข้อมูลของผู้ชำระบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: ความเห็นของทรัสตี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: หนังสือมอบฉันทะ  
  แบบมอบฉันทะ ก
  แบบมอบฉันทะ ข
  แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15: ข้อมูลกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16: แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 17: ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ SHREIT ที่จะจำหน่ายไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: กำหนดเวลาโดยประมาณของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเลิกกองทรัสต์ฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อมูลของผู้ชำระบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ความเห็นของทรัสตี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: หนังสือมอบฉันทะ  
  แบบมอบฉันทะ ก
  แบบมอบฉันทะ ข (ฉบับแก้ไข)
  แบบมอบฉันทะ ค (ฉบับแก้ไข)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: ข้อมูลกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15: ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลแก้ไขในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
ข้อมูลแก้ไขในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) ขอเชิญร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุมสเปซส์ (SPACES) ชั้น เอ็ม (M) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ("ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์")

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบมอบฉันทะ
  แบบมอบฉันทะ ก
  แบบมอบฉันทะ ข
  แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่สถานที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)