เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR-CODE)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: แบบมอบฉันทะ
  แบบมอบฉันทะ ก
  แบบมอบฉันทะ ข
  แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิดีโอ)