สร้างความสมดุลย์ให้แก่พอร์ตการลงทุน โดยกระจายความเสี่ยงในทางภูมิศาสตร์ จากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรมซึ่งมีคุณภาพสูง
ดำเนินงานและบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ระดับสินทรัพย์จนถึงระดับกองทรัสต์
มีแนวทางการสร้างผลตอบแทนควบคู่กัน ทั้งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ และแนวทางอื่น ๆ ที่ไม่พึ่งพาการเติบโตของธุรกิจ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูง โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
สร้างความสมดุลย์ให้แก่พอร์ตการลงทุน โดยกระจายความเสี่ยงในทางภูมิศาสตร์ จากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโรงแรมซึ่งมีคุณภาพสูง
 • นักลงทุนได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและรวดเร็วของประเทศในภูมิภาค
 • เป็นผู้นำในแต่ละ market segment
 • แต่ละสินทรัพย์สามารถปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ดำเนินงานและบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ระดับสินทรัพย์จนถึงระดับกองทรัสต์
 • โรงแรมบริหารจัดการโดยเครือข่ายโรงแรมซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล
 • กระแสเงินสดจากระดับสินทรัพย์ถึงกองทรัสต์อยู่ในการควบคุมดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ซึ่งมีใบอนุญาติดำเนินงานตามกฎหมาย
 • กองทรัสต์บริหารจัดการและควบคุมดูแลโดยทีมงานผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รักษาทรัพย์ผู้มีประสบการณ์
มีแนวทางการสร้างผลตอบแทนควบคู่กัน ทั้งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ และแนวทางอื่น ๆ ที่ไม่พึ่งพาการเติบโตของธุรกิจ
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นช่องทางในการระดมทุน ซึ่งมีสภาพคล่องสูง (กว่าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) สามารถเสริมศักยภาพในการลงทุนในแถบลุ่มน้ำโขง
 • มีโอกาสในการเติบโตจากการเชื่อมโยงของเครือข่ายชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
 • มีสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง
  • ไม่ถูกจำกัดโดยเจ้าของสินทรัพย์รายใดรายหนึ่ง (sponsor)
  • ไม่ถูกจำกัดโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ สามารถลงทุนได้หลายประเทศในภูมิภาค
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูง โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
 • กระแสเงินสดไม่ผันผวนตามฤดูกาล
 • สินทรัพย์ที่เข้าลงทุนไม่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย หรือปัจจัยภายในประเทศ