เลือกปี
02 มี.ค.
2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (แก้ไข)
02 มี.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
02 มี.ค.
2563
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
02 มี.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
02 มี.ค.
2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
14 ก.พ.
2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10 ม.ค.
2563
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SHREIT
08 ม.ค.
2563
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและ สิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้