เลือกปี
14 พ.ค.
2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของทรัสต์ SHREIT การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ การเลิกกองทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
14 พ.ค.
2563
แจ้งการขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งงบการเงินและรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของไตรมาสที่ 1/2563
28 เม.ย.
2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563 (แก้ไข)
27 เม.ย.
2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563
03 เม.ย.
2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
03 เม.ย.
2563
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 มี.ค.
2563
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-REIT1) ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
19 มี.ค.
2563
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
19 มี.ค.
2563
แจ้งการงดจ่ายปันผลและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (แก้ไขครั้งที่ 3)
18 มี.ค.
2563
แจ้งการงดจ่ายปันผลและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (แก้ไขครั้งที่ 2)
18 มี.ค.
2563
แจ้งการงดจ่ายปันผลและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (แก้ไข)
17 มี.ค.
2563
แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้