เลือกปี
28 พ.ค.
2563
ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 63
28 พ.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
28 พ.ค.
2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
28 พ.ค.
2563
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
28 พ.ค.
2563
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563
28 พ.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
28 พ.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
28 พ.ค.
2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
22 พ.ค.
2563
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/ 2563
18 พ.ค.
2563
การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
15 พ.ค.
2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของทรัสต์ SHREIT การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ การเลิกกองทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)
15 พ.ค.
2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของทรัสต์ SHREIT การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ การเลิกกองทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)