เลือกปี
25 มิ.ย.
2563
การดำเนินการธุรกิจของทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ กรณีที่ผู้ถือหน่วยมีมติไม่อนุมัติการจำหน่ายไปของทรัพย์สิน
25 มิ.ย.
2563
แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 (ไม่อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ SHREIT)
25 มิ.ย.
2563
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ SHREIT
23 มิ.ย.
2563
มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22 มิ.ย.
2563
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และการเลิกกองทรัสต์ฯ (เพิ่มเติม)
22 มิ.ย.
2563
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเลิกกองทรัสต์ฯ
18 มิ.ย.
2563
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ SHREIT
15 มิ.ย.
2563
การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
09 มิ.ย.
2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
29 พ.ค.
2563
แจ้งการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT
28 พ.ค.
2563
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (แก้ไข)
28 พ.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)