เลือกปี
17 พ.ย.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
17 พ.ย.
2563
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK และ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย.
2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
16 พ.ย.
2563
ชี้แจงสถานการณ์การดำเนินธุรกิจ หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2563 ไม่อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ SHREIT
16 พ.ย.
2563
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2563
16 พ.ย.
2563
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
16 พ.ย.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
16 พ.ย.
2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
02 พ.ย.
2563
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2563 (ไม่อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ)
19 ต.ค.
2563
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเลิกกองทรัสต์ฯ (เพิ่ม Template)
19 ต.ค.
2563
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเลิกกองทรัสต์ฯ