เลือกปี
01 ก.ย.
2563
ชี้แจงข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 เกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานของกองทรัสต์ (ตามที่ทางสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม)
17 ส.ค.
2563
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
17 ส.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (แก้ไข)
17 ส.ค.
2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
17 ส.ค.
2563
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
17 ส.ค.
2563
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563
17 ส.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
17 ส.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
17 ส.ค.
2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
26 มิ.ย.
2563
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ SHREIT และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
26 มิ.ย.
2563
การดำเนินการธุรกิจของทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ กรณีที่ผู้ถือหน่วยมีมติไม่อนุมัติการจำหน่ายไปของทรัพย์สิน (แก้ไข)
25 มิ.ย.
2563
แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 (ไม่อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ SHREIT)- แก้ไข