เลือกปี
03 เม.ย.
2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
03 เม.ย.
2563
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 มี.ค.
2563
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-REIT1) ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
19 มี.ค.
2563
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
19 มี.ค.
2563
แจ้งการงดจ่ายปันผลและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (แก้ไขครั้งที่ 3)
18 มี.ค.
2563
แจ้งการงดจ่ายปันผลและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (แก้ไขครั้งที่ 2)
18 มี.ค.
2563
แจ้งการงดจ่ายปันผลและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (แก้ไข)
17 มี.ค.
2563
แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
02 มี.ค.
2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (แก้ไข)
02 มี.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
02 มี.ค.
2563
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
02 มี.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
  • 1
  • 2