เลือกปี
10 ต.ค.
2562
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัท
07 ต.ค.
2562
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SHREIT
04 ต.ค.
2562
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
15 ส.ค.
2562
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิกฮอสพิทอลลิตี้ (แก้ไข)
15 ส.ค.
2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหน้าผู้สอบบัญชี)
14 ส.ค.
2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
14 ส.ค.
2562
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิกฮอสพิทอลลิตี้
14 ส.ค.
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค.
2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค.
2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
18 มิ.ย.
2562
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SHREIT
17 มิ.ย.
2562
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้