วันที่ เวลา กิจกรรม รายละเอียด
29 พ.ค. 2562 9.00 - 10.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เม.ย. 2562 10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
14 ส.ค. 2561 10.00 น. การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
30 เม.ย. 2561 10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร