วันที่ เวลา กิจกรรม รายละเอียด
27 เม.ย. 2563 10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุมสเปซส์ (SPACES) ชั้น เอ็ม (M) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
29 พ.ค. 2562 9.00 - 10.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เม.ย. 2562 10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
14 ส.ค. 2561 10.00 น. การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
30 เม.ย. 2561 10.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant)
โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร