ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) หน่วยคงเหลือ
30 ก.ย. 2563 7.2596 2,561,466,263.85 352,836,700.00
30 มิ.ย. 2563 7.7418 2,731,597,932.24 352,836,700.00
31 มี.ค. 2563 7.3329 2,587,340,419.38 352,836,700.00
31 ธ.ค. 2562 7.9718 2,812,772,430.55 352,836,700.00
30 ก.ย. 2562 8.8155 3,110,443,897.46 352,836,700.00
30 มิ.ย. 2562 8.8245 3,113,618,229.06 352,836,700.00
31 มี.ค. 2562 9.1693 3,235,288,762.63 352,836,700.00
31 ธ.ค. 2561 9.0555 3,195,140,836.01 352,836,700.00
30 ก.ย. 2561 8.6839 3,064,014,135.60 352,836,700.00
29 มิ.ย. 2561 9.2738 3,272,169,781.91 352,836,700.00
30 มี.ค. 2561 9.3777 3,308,809,000.00 352,836,700.00
29 ธ.ค. 2560 9.9639 3,515,641,373.67 352,836,700.00