เลือกปี

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) ขอเชิญร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบอง วิวองท์ (Bon Vivant) โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ("ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์")

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ประวัติความเป็นมาและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี SHREIT สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: หมายเหตุเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: แบบมอบฉันทะ
  แบบมอบฉันทะ ก
  แบบมอบฉันทะ ข
  แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลกรรมการอิสระของ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด เพื่อการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: แผนที่สถานที่จัดประชุม