เลือกปี

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) ขอเชิญร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุมสเปซส์ (SPACES) ชั้น เอ็ม (M) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ("ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์")

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบมอบฉันทะ
  แบบมอบฉันทะ ก
  แบบมอบฉันทะ ข
  แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่สถานที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)