หนังสือชี้ชวนเสนอขายทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1